دیدگاه

نام خلیج فارس برای مردم ایران با هویت فرهنگی و ملی شان، گره خورده است. ایرانیان در غوغای سیاست بازی های صاحبان قدرت بر نامیده شدن این خلیج با نام فارس تاکید فراوان داشته و گذر زمان نه تنها از اهمیت...
مدیریت در دنیای در حال تغییر
دنيا تغيير كرده وحجم تغييرات در جهان همه روزه  نمايان است. نيروهاي انساني در سازمان‌ها از بعد نظری، کارکردها، خواستها و نگرش ها دچار تغییر شده اند. سازمان ها نیز تغيير را تجربه كرده اند. پس چرا رهبری...

صفحه‌ها

پیام تغییر در جامعه شبکه ای

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دیدگاه