رسانه های دیداری و شنیداری

رسانه‌های سرد از عبارت‌های ابداعی مارشال مک لوهان، نظریه‌پرداز سرشناس کانادایی، است. وی به رسانه‌هایی سرد می‌گوید که کاربران برای دریافت پیام آنها، به تمرکز فراوان حواس نیاز دارند. برای مثال،...
مارشال مک لوهان پروفسور مرکز مطالعات رسانه ای تورنتو و مطرح کننده دهکده جهانی بود. جمله معروف پیام خود رسانه است  از آن اوست. او از نظر توجه به فناوریهای ارتباطی جزو چهره های پیشتاز در این قلمرو به...

رسانه‌های سرد، رسانه های گرم

اشتراک در RSS - رسانه های دیداری و شنیداری