وزیر ارتباطات

ناخرسندی وزیرازعدم رفع فیلترتوئیتر
وزیر ارتباطات در بازدید از روزنامه ایران، فعالیت رسانه را امری مستمر دانست که فضای مثبت یا منفی نسبت به یک شخص یا مجموعه در آن به یک حالت نمی‎ماند و تغییر می‎کند. او با اشاره به اینکه هنگام آغاز...

ناخرسندی وزیرازعدم "رفع فیلتر توئیتر"

اشتراک در RSS - وزیر ارتباطات