عرفان نظرآهاری

غلط ننویسیم تا غلط زندگی نکنیم
وقتی کسی کلمات را غلط می نویسد یعنی چه بسا زندگی را هم دارد غلط می نویسد. نوشتار و املای غلط به چیزهای دیگر هم سرایت می کند به گفتار به رفتار به کردار به همه چیز. بی مبالاتی نسبت به کلمات، بی مبالاتی...

غلط ننویسیم تا غلط زندگی نکنیم

اشتراک در RSS - عرفان نظرآهاری