نقد علوم انسانی

چراعلوم اجتماعی را ایدئولوژیک کردیم؟
عقب ماندگی علوم انسانی در ایران، از جمله وجوه عمده بسیاری از توسعه نیافتگی‌ها، فقدان اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی صحیح آکادمیک، بی اطلاعی تاریخی و عدم نگرش علمی به رخدادهای روز جامعه است؛ معضلی که...

چراعلوم اجتماعی را ایدئولوژیک کردیم؟

اشتراک در RSS - نقد علوم انسانی