علوم اجتماعی را ایدئولوژیک کردیم

چراعلوم اجتماعی را ایدئولوژیک کردیم؟
مهدی محسنیان‌راد در نقد علوم انسانی ایران امروز؛
عقب ماندگی علوم انسانی در ایران، از جمله وجوه عمده بسیاری از توسعه نیافتگی‌ها، فقدان اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی صحیح آکادمیک، بی اطلاعی تاریخی و عدم نگرش علمی به رخدادهای روز جامعه است؛ معضلی که...

چراعلوم اجتماعی را ایدئولوژیک کردیم؟

اشتراک در RSS - علوم اجتماعی را ایدئولوژیک کردیم