اهمیت رسانه ها و افکار عمومی

جامعه یکسان ساز به تحصیلکرده نیاز ندارد
اخیراً یک دانشجویِ کنجکاوِ دکتری از این نویسنده پرسید: " کم نداریم مدیرانی که تحصیلاتِ عالیه دارند، از دانشگاه های خوب دنیا فارغ التحصیل شده اند و بسیار هم جهان دیده هستند. چرا آنها در مدیریت، تا این...

جامعه یکسان ساز به تحصیلکرده نیاز ندارد

اشتراک در RSS - اهمیت رسانه ها و افکار عمومی