روزنامه اکسپرس

با موبایلهای حقیرتان، خوش باشید!
موضوع واگذاری سهم بازار رسانه های چاپی به رسانه های دیجیتال و آنلاین، به روندی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. ماهی نیست که خبر از توسعه بازار رسانه‎های امروزین و تنگ تر شدن حلقه فعالیت رسانه‎های مکتوب...

با موبایلهای حقیرتان، خوش باشید!

اشتراک در RSS - روزنامه اکسپرس