رسانه های دغدغه مند

جهان به رسانه های منتقد نیاز دارد
در زمانه ای که در جوامع توسعه یافته نیز با وجود رسانه های آزاد، همچنان چهره های عوامگرا می توانند بر سر کار بیایند و فضای جهان را با رفتارهای خردستیزانه خود آشوبناک کنند، به نظر می رسد همچنان جهان کم...

جهان به رسانه های منتقد نیاز دارد

اشتراک در RSS - رسانه های دغدغه مند