اولین چلوکبابی

کتاب یا کباب، کدام اول بوده اند؟
حدود دو سده از چاپ نخستین کتاب فارسی در ایران و ۱۴۴ سال از گشایش اولین چلوکبابی در تهران می‌گذرد.  ۱۶ سال پیش از تأسیس چلوکبابی، صنف کتابفروش در پایتخت به‌ رسمیت شناخته شد که تاکنون یکصدوشصت سال...

کتاب یا کباب، کدام اول بوده اند؟

اشتراک در RSS - اولین چلوکبابی