دوگانگی پیام در بازآفرینی ها

فهم و نقد عکس از نگاه رولان بارت
عکس خبری، یک پیام است. این پیام، در کل، از یک منبع ارسال، یک مجرای انتقال و یک مرکز دریافت تشکیل شده است. منبع ارسال، همان هیات تحریریه روزنامه است؛ گروهی از متخصصان که برخی از آنها، عکس ها را می...

فهم و نقد عکس از نگاه رولان بارت

عکس خبری، یک پیام است. این پیام، در کل، از یک منبع ارسال، یک مجرای انتقال و یک مرکز دریافت تشکیل شده است.

منبع ارسال، همان هیات تحریریه روزنامه است؛ گروهی از متخصصان که برخی از آنها، عکس ها را می گیرند، برخی دیگر عکس ها را گزینش، آرایش و پردازش می کنند و سرانجام عده ای دیگر برای عکس ها عنوانی انتخاب می کنند و شرح و تفسیری بر آن می افزایند.

مرکز دریافت، همان مردمی هستند که روزنامه را می خوانند. مجرای انتقال هم خود روزنامه است....

اشتراک در RSS - دوگانگی پیام در بازآفرینی ها