انجمن صنفی روزنامه نگاران

بوق شدن رسانه ها، تشییع اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی
موضوع بی اعتمادی به رسانه ها در ایران بحث بلندی دارد. ریشه های این بی اعتمادی به ساختار معیوب ناظر به شکل گیری رسانه و رویکردهای حاکمیت و البته قدرت جامعه مدنی باز می گردد. مع الوصف اتفاق اخیر در...

بوق شدن رسانه ها، تشییع اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی

اشتراک در RSS - انجمن صنفی روزنامه نگاران