مهدی محسنیان راد

چراعلوم اجتماعی را ایدئولوژیک کردیم؟
عقب ماندگی علوم انسانی در ایران، از جمله وجوه عمده بسیاری از توسعه نیافتگی‌ها، فقدان اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی صحیح آکادمیک، بی اطلاعی تاریخی و عدم نگرش علمی به رخدادهای روز جامعه است؛ معضلی که...
مارشال مک لوهان ارتباط شناس برجسته کانادایی سال ها پیش بر اساس شیوه های ارتباطی، سه دوره تاریخی را با عنوان کهکشان های ارتباطی مطرح کرد. از نظر مک لوهان انسان در طول تاریخ ابتدا در کهکشان شفاهی بود،...

چراعلوم اجتماعی را ایدئولوژیک کردیم؟

اشتراک در RSS - مهدی محسنیان راد