مدیرمسئول اقتصاد کارا

نخستین شماره هفته نامه اقتصاد کارا با موضوع بررسی وضعیت بهره وری در ایران منتشر شد. داریوش عباسی مدیر مسئول اقتصاد کارا گفت: به فاصله کمتر از یک ماه از دریافت مجوز انتشار هفته نامه را آغاز کردیم و...

اقتصاد کارا به جمع رسانه های اقتصادی پیوست

اشتراک در RSS - مدیرمسئول اقتصاد کارا