دکتر نمکدوست: برنامه ریزی برای مخاطب، ادبیاتی کهنه شده است

تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷

دکتر حسین نمکدوست تهرانی معتقد است نقش سنتی مخاطب تغییر کرده است و برنامه ریزی برای مخاطب، ادبیاتی کهنه شده است