محمدرضا نوروز پور

ایرنا، بازهم تغییر
کوتاه بودن عمر مدیریت در کشور از خصیصه های دوران ماست. این اتفاق محدود به حوزه خاصی نیست. در مسئولیت های رسانه ای نیز این اتفاق بطور مکرر رخ داده و می دهد. در تحولی تازه، مدیر عامل ایرنا در واپسین...

ایرنا، بازهم تغییر

اشتراک در RSS - محمدرضا نوروز پور