زیست بوم نوآوری

ارتباطات توسعه و زیست بوم نوآوری در ایران
تکاپوی اهالی فناوری و نوآوری ایران برای ایجاد بسترهای لازم جهت به روز رسانی زیرساختهای ارتباطی و راه‌اندازی شبکه نسل پنجم اینترنت، بسیار جدی است. این خانواده‌ی کارآفرین، خلاق و نوگرا بیش از سایر گروه...

ارتباطات توسعه و زیست بوم نوآوری در ایران

اشتراک در RSS - زیست بوم نوآوری