روزنامه نگاری در عصر کرونا

روزگار مطبوعات در روزهای کرونایی
جهان در این روزهای کرونایی حتی اگر برای همه بی‌تغییر مانده باشد برای روزنامه‌های چاپی و روزنامه‌نگاران‌شان در ایران به قطع و یقین تغییر کرده است. روزنامه‌نگاری، بنابر آرمان‌های تاریخی خود، حرفه...

روزگار مطبوعات در روزهای کرونایی

اشتراک در RSS - روزنامه نگاری در عصر کرونا