علی اکبر قاضی زاده

تکنیک های فیچرنویسی در رسانه ها
انتشارات ثانیه کتاب «فیچرنویسی برای روزنامه‌نگاران» به قلم شارون ویلر و ترجمة علی اکبر قاضی زاده را منتشر کرد. در این کتاب دربارة انواع مطالب غیرخبری رسانه‌ها (اعم از سنتی و فضای مجازی) سخن گفته شده...

تکنیک های فیچرنویسی در رسانه ها

انتشارات ثانیه کتاب «فیچرنویسی برای روزنامه‌نگاران» به قلم شارون ویلر و ترجمة علی اکبر قاضی زاده را منتشر کرد.

اشتراک در RSS - علی اکبر قاضی زاده